GARANTII

Garantiitingimused

Toodetel kehtib müügigarantii tähtaeg 24 kuud. Seadmete maaletooja garanteerib,
et eelnevalt näidatud garantiiperioodi jooksul ei ole
tema poolt müüdavatel toodetel konstruktsiooni-,viimistlus- ega materjalidefekte.

Garantii kohustuse tekke eelduseks on Toote asjtundlik paigaldus ja toote õige kasutamine!

Garantiikohustust ei teki alljärgnevatel juhtudel:

 • Toote mittevastavuse lepingutingimustele põhjustas Toote loomulik kulumine
 • Toote mittevastavuse lepingutingimustele põhjustas Toote ebaõige paigaldamine,
 • juhul, kui toote paigaldas Ostja või tehti seda tema vastutusel
 • Toote paiagaldust on teostanud ettevõte,kellel puudub vastav märgemajandustegevuse registris,
 • et nende tegevusvaldkondade hulka kuulubjahutus- ja kliimaseadmete paigaldus
 • Toote paigaldust on teostanud isik, kellel on puudu vastav kvalifikatsioon ja külmamehhaaniku kutsetunnistus
 • Toote mittevastavuse lepingutingimustele põhjustas Ostjapoolne hooletus või ebapiisav järelvalve või hooldus
 • Toote mittevastavuse lepingutingumistele põhjustas äike või mõni muu loodusnähtus(force majoure)
 • Toodet on kasutatud selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil
 • Toodet on garantiiaja jooksul muutnud, remontinud või parandanud isik, keda Müüja ei ole sõnaselgelt kirjalikult volitanudToodet muutma, remontima või parandama
 • Ostja on iseseisvalt Toodet modifitseerinud või täiendanudTooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivadkleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud!